ซุ่นฮวด โดยนางสาวอุทัยวรรณ วงษ์วีระวินิจ

ซุ่นฮวด โดยนางสา…

ศาลาแดงค้าไม้ โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิศักดิ์วนิช

ศาลาแดงค้าไม้ โด…

เชียงใหม่วรกิจ โดยนายวิโรจน์ โชคเจริญวัฒนกุล

เชียงใหม่วรกิจ โ…

ร้านสหภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง โดยนายสุชาติ กาญจนบุญสูง

ร้านสหภัณฑ์วัตถุ…

วิชิตโลหะ โดยนายวิชิต กมลวงศ์วิจิตร

วิชิตโลหะ โดยนาย…

เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คัมปะนี

เอสเค เอ็นจิเนีย…

นายวรพล อยู่เสงี่ยม โดยนายวรพล อยู่เสงี่ยม

นายวรพล อยู่เสงี…

พงษ์กิจพานิช โดยนางพีระพรรณ ไพบูลย์กิจ

พงษ์กิจพานิช โดย…

พาณิชย์ไท โดยนางสุมาลี พงศ์ธเนศ

พาณิชย์ไท โดยนาง…

จิตติมา โดยนางสาวจิตติมา แซ่แต้

จิตติมา โดยนางสา…

สกุลทอง โดยนายสมควร ทองคำ

สกุลทอง โดยนายสม…

ส.ประเสริฐ ค้าไม้ โดยนางสาวภาวดี ชูศรี

ส.ประเสริฐ ค้าไม…

ร้านถาวรก่อสร้าง โดยนายสมชัย เต็มบัณฑิต

ร้านถาวรก่อสร้าง…

ปากท่อ เสาเข็ม โดยนายอุดม โพธิสาร

ปากท่อ เสาเข็ม โ…

ทรัพย์ทวี โดยนางสาวณัฐชยา นนทะลี

ทรัพย์ทวี โดยนาง…

ก้าวหน้าวัสดุก่อสร้าง โดยนายณัฐพงษ์ บุญวิทย์

ก้าวหน้าวัสดุก่อ…

ประกายเพชรค้าไม้ โดยนางสาวศรีพร ตรีเสถียรกิจ

ประกายเพชรค้าไม้…

มิ่งฟ้าหัวหิน โดยนางกัลยา เจือวิจิตรจันทร์

มิ่งฟ้าหัวหิน โด…