ร้านชุมขลิงวัสดุภัณฑ์ โดยนางระเบียบ หยูทองคำ

ร้านชุมขลิงวัสดุ…

ชัยอุดม โดยนายฉอคุ้ง แซ่เลี่ยว

ชัยอุดม โดยนายฉอ…

ก้าวหน้าค้าเหล็ก โดยนายสุธี อัครสุต

ก้าวหน้าค้าเหล็ก…

ร้านเทพพิทักษ์ โดยนางพุทธา แซ่อ้อ

ร้านเทพพิทักษ์ โ…

สุรจิตการค้า โดยนายสุรจิต หาญช้าง

สุรจิตการค้า โดย…

พงษ์ชัยค้าไม้ โดยนางเฮียง สมพงษ์ชัยกุล

พงษ์ชัยค้าไม้ โด…

จารุพันการช่าง โดยนางสาวเยาวมาลย์ มนตรีศรี

จารุพันการช่าง โ…

ร้านณัฐวิภา โดยนางณัฐวิภา จุลเปมะ

ร้านณัฐวิภา โดยน…

ถาวร โดยนางสาวสรัญญา วงศ์ถาวรพินิจ

ถาวร โดยนางสาวสร…

ซุ่นฮวด โดยนางสาวอุทัยวรรณ วงษ์วีระวินิจ

ซุ่นฮวด โดยนางสา…

ศาลาแดงค้าไม้ โดยนายสุทธิศักดิ์ ศิศักดิ์วนิช

ศาลาแดงค้าไม้ โด…

เชียงใหม่วรกิจ โดยนายวิโรจน์ โชคเจริญวัฒนกุล

เชียงใหม่วรกิจ โ…

ร้านสหภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง โดยนายสุชาติ กาญจนบุญสูง

ร้านสหภัณฑ์วัตถุ…

วิชิตโลหะ โดยนายวิชิต กมลวงศ์วิจิตร

วิชิตโลหะ โดยนาย…

เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คัมปะนี

เอสเค เอ็นจิเนีย…

นายวรพล อยู่เสงี่ยม โดยนายวรพล อยู่เสงี่ยม

นายวรพล อยู่เสงี…

พงษ์กิจพานิช โดยนางพีระพรรณ ไพบูลย์กิจ

พงษ์กิจพานิช โดย…

พาณิชย์ไท โดยนางสุมาลี พงศ์ธเนศ

พาณิชย์ไท โดยนาง…